އީމެއިލް ޗެކް ކުރައްވާް


  
ޕީޕަލްސް އެލަޔަންސް "އިގްތިސާދީ ފުދުންތެރިކަން،އިޖްތިމާއީ ހަމަޖެހުން"


ޕީޕަލްސް އެލަޔަންސްގެ ލީޑަރު
އެހެން ޕާޓީތަކުގެ މެމްބަރުންނާއި އެކީ މަސައްކަތް ކުރުން
ޕީއޭއަށް މަރުޙަބާ
އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓީމް
އެއްމެން އެކީގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ސަޤާފަތް
ކ.މާފުށީ ޒުވާނުންގެ ގޮފި
ރައްޔިތުންނާއި ރައްޓެހި ވެރިއެއް
ޕީއޭ - އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕާޓީ

ސިޔާސީ ހަލަބޮލިކަން އިޖްތިމާއީ ހަމަނުޖެހުން،

އިގްތިސާދީ ކުރިއެރުން އެންމެންގެ އުފާވެރިކަން

 އެއްބަސަވެލައްވަންތޯ! ޕީއޭ ޚިޔާރު ކުރައްވާ

 
މީޑިއާ

   media

  


ޕީއޭ ނެޓްވޯކްތައް